ispitivanje
2009. godini za potrbe HE PIVA na Mratinju, u našem pogonu je izvršeno ispitivanje dinamičkih parametara ( vibracija ) snopa aluminijskih fleksibilnih užadi u simuliranom sistemu primarne veze rastavljača od 4.000 A, za električno kočenje generatora, u svemu prema crtežima iz projektne dokumentacije same HE.
 Analizom dobijenih rezultata je izvršena procena stepena pouzdanosti ovog elementa u sistemu kočenja generatora.

zatvori prozor